ש עות פעילות המוקד בין השעות 10:00-19:00 (יום ו' ובמועדי ישראל עד השעה 14:00)  שירות הודעות מהיר בכל שעה בווטסאפ במספר : 0542347175   תקנון האתר    |     צור קשר   |    פיקסייל על המפה   |    עלינו    

 מבטחים 5 ,פ"ת  (ק. מטלון)       טל' בחנות  03-6828309     

      ק נייה מאובטחת        


  שעות פעילות האתר בימים א'-ו' בין השעות 10:00-19:00

מבטחים 5 ,פ"ת (ק. מטלון)

טל' בחנות: 03-6828309
מוקד מהיר בWhatsapp במספר: 0542347175
תקנון האתר
1. האתר FIXSALE הוקם ע"י חברת טבת שיווק ומשמש למכירות רגילות מכירות קבוצתיות דרך רשת האינטרנט

ניתן לפנות בכל שאלה לחברת טבת שיווק בטלפונים הרשומים מטה:

טלפון : 03-9266322, פקס :

דוא"ל : tevetshivuk@gmail.com

 ישנו מענה טלפון 24 שעות - אנשי האתר עונים לקהל הלקוחות

 *בטלפון החנות: החל משעה 10:00 בבוקר ועד שעה 18:30

2. הזכות להשתתף במכירה ולהגיש הצעות 

א. רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

ב. הצעות מחיר שתוגשנה ע"י בני 18 ומטה עם או בלי אישור הוריהם תהיה לחברת טבת שיווק הזכות לבטל את ההזמנה ואף להגיש תלונה במשטרה נגד הרוכש. .

ג. המוצרים והשירותים המוצעים באתר טבת שיווק מיועדים לשימושך הפרטי והאישי ולא למטרות סיטונאות. טבת שיווק רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין, לרבות אם תהא סבורה כי הנך עלול לסחור בהם, וזאת מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע לך על כך מראש טבת שיווק שומרת לעצמה גם את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לבטל את זכייתך בנסיבות אלו.

ד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא טבת שיווק, מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

ה. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;

i. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע טבת שיווק או בצד שלישי כלשהם, לרבות לקוחות טבת שיווק והחברות המציעות.

ii . אם עשית שימוש בשירותי אתר FIXSALE לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

iii. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם מבט אינטליג’נט בע”מ או מי מטעמה.

iv . אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות FIXSALE.

v. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. המוצרים המוצעים במכירה 

א. טבת שיווק מעמידה את האתר כזירה לעריכת מכירות . המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי טבת שיווק.

ב. פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל על-ידי התקשרות טלפונית.

ג. המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים . אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך או הזמנתך.

ד. ככל שיש באתר קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים, לא תישא מטבת שיווק באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם - לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניות ונכונותו - או לכל פרט אחר הקשור עמם. טבת שיווק לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות טבת שיווק.

4. אופן הגשת ההצעות והזמנות 

א. בעת הגשת ההצעה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים הדרושים לרישום ההצעה, לרבות שם, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההצעה.

ב. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף במכירה או בהזמנה. טבת שיווק תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

ג. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברות המציעות ו/או ל טבת שיווק ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה הפומבית.

ד. לטבת שיווק שמורה הזכות לבטל השתתפותך במכירה או לבטל את זכייתך בה, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.במקרים אלה, תשיב החברה את הכספים ששולמו על ידי הצרכנים

ה. על מנת שהצעה כלשהי או הזמנה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבים טבת שיווק באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. טבת שיווק לא תתחשב בהצעות או עדכונים שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי טבת שיווק.

ו. במידה והזמנתך תיקלט במערכת היא תקבל מספר סידורי - קליטת ההזמנה במערכת אינה מעידה על קבלתה שכן אישור ההזמנה כפוף לבדיקות שונות שעורכת טבת שיווק.

 5. מדיניות ביטולים והחזרות

א. כל הרוכש מוצר ו/או זוכה במכירה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

i . ניתן לבטל עסקה עד 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר  באריזתו המקורית, לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה משמעותית בערך המוצר.

ii. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ג. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני, דואר, דואר רגיל, דואר רשום ואו דואר שליחים.

ד. תוצאות הביטול עקב פגם:

i. במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם;

ii . החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

i. במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה, יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ הנמוך ביניהם,.

ii.יובהר ויודגש, דמי הביטול יכול שיגבו ע"י בעל החנות או ע"י טבת שיווק.
אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לבעל החנות במקום עסקו, על חשבונכם, רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה.

ז. יובהר ויודגש: המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית בערך המוצר.

ח. חריגים לזכות ביטול:לא ניתן עסקה של:א. מוצרים  שיוצרו במיוחד עבור הצרכן . ב. מוצרים הניתנים להקלטה והעתקה(דיסקים, ספרים) שהצרכן פתח את אריזתם המקורית . ג. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים. ד. מוצרים פסידים.

ט. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

6. ``מדיניות החזרת מסכי מחשבים LCDואו LCD-TVואו Plasma ` 

א. על מנת להסיר ספק בכול הנוגע להחזרת מסכים עקב פיקסלים שרופים להלן מדיות החברהטבת שיווק לגבי מוצרים שהיא מייבאת

ב. הגדרה של פיקסל שרוף הינו: שלושת הצבעים שרופים (RBG) אדום, כחול, ירוק כלומר חור שחור במסך.

ג. רק צבע אחד לא תקין ואו שני צבעים לא תקנים לא יחשב הדבר כפיקסל שרוף.

ד. מדיניות ההחלפה המסכים הינו לפחות 4 פיקסלים שרופים בריכוז מקומי ואו 5 פיקסלים במקומות שונים על המסך ואו ע"פ הנחיות יצרני הפנלים (LCD) השונים.

ה. החלפת מסכים עד גודל "22 כולל יעשה במרכזי השירות של חברת בית ג`נרל עלית מהנדסים בע"מ לגבי מוצרים שהחברה מייבאת בעצמה, מסכים מעל "22 יעשה בבית הלקוח.

ו. מובהר לכל שלכול יבואן יש את מדיניות ההחזרה לגבי מוצרים שהוא מיבא ומה שקובע הוא הינו ע"פ מדיניות היבואן כגון: LG , טושיבה, Philips, וכו`.

ז. בכל מקרה, צרכן יוכל לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן המפורטות בתקנון, אם צרכן יהיה מעוניין בהחלפה ולא בביטול, עליו ליצור קשר עם היבואן

7. ``מכירה פומבית`` 

א. במכירה פומבית נקבע מחיר מינימום המהווה את מחיר הפתיחה הנמוך ביותר אותו ניתן להציע עבור המוצר המוצע למכירה. מחיר הפתיחה נקבע על ידי  טבת שיווק . מחיר המינימום מתעדכן, בהתאם להצעות המשתתפים במכירה. כל משתתף רשאי להגיש הצעת מחיר בסכום שלא יפחת ממחיר המינימום הנקוב בעת הצעתו. הצעות מחיר הנמוכות ממחיר המינימום או ממחיר ההצעה הנמוכה באותו שלב של המכירה לא יקלטו במערכת.

ב. בזמן שהמכירה הפומבית עדיין פתוחה, הנך רשאי להגיש הצעה או לעדכן את הצעתך על ידי העלאת המחיר שהצעת. עדכון ההצעה אינו דורש מילוי מחדש של הפרטים האישיים. בשום מקרה לא ניתן להגיש או לעדכן הצעה במחיר הנמוך ממחיר המינימום העדכני החל במועד ההצעה.

ג. כל עוד המכירה הפומבית פתוחה לקבלת הצעות, תתפרסמנה באתר ההצעות הגבוהות שנתקבלו ונרשמו עד לאותו שלב. ההצעות תפורסמנה כשהן כוללות את שמו הפרטי של המציע, אות ראשונה של שם משפחתו, מספרה הסידורי של ההצעה, ומועד הגשת ההצעה. הנך מסכים בזה לפרסום פרטים אלה בtevet shivuk  באופן שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האינטרנט.

ד. טבת שיווק תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת ההצעות הגבוהות באופן רציף ומקוון.

ה. במידה ונקלטו במערכת מספר הצעות תקפות זהות בסכומן, תבחר ההצעה המוקדמת ביניהן.

ו. ההחלטה לגבי הזוכים במכירה לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי טבת שיווק . רישומים אלה מהווים ראיה לכאורה לנכונותם.לכל מועד מכירה פומבית ייקבע מועד סגירה סופי. שיפורסם מראש באתר. החברה מתחייבת לוודא כי לא מתבצעת התערבות במכירה הפומבית על ידי ספקים ו/או עובדי החברה, התערבות ספקים ו/או עובדי החברה במכירה פומבית אסורה ומהווה הפרה של הוראות חוק הגנת הצרכן, החברה תפתח בהליכים משפטיים נגד כל גורם שיתערב במכירה הפומבית שלא כדין.

8. מכירה קבוצתית 

א. מכירה קבוצתית הינה מכירה המאפשרת להציע לקבוצת קונים מחיר אחיד, אטרקטיבי, למוצר או לשירות, בתנאי שיהיה מספר מינימאלי של קונים המעוניינים לרוכשו.

ב. כל עוד מכירה קבוצתית פתוחה לקבלת הצעות, יתפרסמו באתר שמות המשתתפים במכירה, כשהם כוללים את שמו הפרטי של המציע, אות ראשונה של שם משפחתו, מספרה הסידורי של ההצעה, ומועד הגשת ההצעה. הנך מסכים בזה לפרסום פרטים אלה בטבת שיווק באופן שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האינטרנט.

ג. טבת שיווק תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת המזמינים באופן רציף ומקוון.

ד. במידה שלפני המועד שנקבע לסיום מכירה קבוצתית תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירה קבוצתית תהיה הנהלת טבת שיווק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת.

ה. אין בהגדלת הכמות כדי לגרוע מזכייתם של המציעים, אשר הצעותיהם נרשמו והתקבלו קודם לכן.

ו. במידה שבמועד סגירת מכירה קבוצתית פחתה כמות ההזמנות מהכמות שהוצעה בפתיחת המכירה תהיה טבת שיווק רשאית לאשר את המכירה או לבטלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם בוטלה המכירה לא יחויבו המשתתפים בכל סכום או עלות שהיא.

ז. ההחלטה לגבי הזוכים במכירה קבוצתית לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי טבת שיווק. רישומים אלה מהווים ראיה לכאורה לנכונותם.

ח. במידה שהמכירה אושרה (כאמור בסעיפים6.4 ו- 6.5) הרי שרכשת את המוצר בסכום המוצע, ותחשב לעניין הסכם זה כמי שהצעתו זכתה.

9. ``מכירה אישית`` 

א. במכירה אישית נקבע מחיר מינימום המהווה את מחיר הפתיחה הנמוך ביותר אותו ניתן להציע עבור המוצר המוצע למכירה. מחיר הפתיחה נקבע על ידי  טבת שיווק. בהתאם להצעות המשתתפים במכירה הלקוח יקבל הודעה האם זכה או לא. כל משתתף רשאי להגיש עד 5 הצעות מחיר בסכום שלא יפחת ממחיר המינימום הנקוב בעת הצעתו. הצעות מחיר הנמוכות ממחיר המינימום או ממחיר ההצעה הנמוכה באותו שלב של המכירה לא יקלטו במערכת.

ב. בזמן שהמכירה האישית עדיין פתוחה, הנך רשאי להמשיך להגיש הצעות על ידי העלאת המחיר שהצעת. עדכון ההצעה אינו דורש מילוי מחדש של הפרטים האישיים. בשום מקרה לא ניתן להגיש או לעדכן הצעה במחיר הנמוך ממחיר המינימום העדכני או ממחיר הצעת הלקוח הנמוכה ביותר.

ג. כל עוד המכירה האישית פתוחה לקבלת הצעות, ההצעות תפורסמנה כשהן כוללות את שמו הפרטי של המציע, אות ראשונה של שם משפחתו, מספרה הסידורי של ההצעה, ומועד הגשת ההצעה. הנך מסכים בזה לפרסום פרטים אלה בtevet shivuk  באופן  שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האינטרנט.

ד. במידה ונקלטו במערכת מספר הצעות תקפות זהות בסכומן, תבחר ההצעה הנמוכה ביותר שהלקוח זכה במוצר אך בתנאי שהתקבלה הודעת זכייה.

ה. הלקוח ידרש למלא טרום המכירה האישית את פרטיו המלאים כולל פרטי כרטיס אשראי. רק במידה והצעת הלקוח תתקבל ותהפוך להזמנה יהווה אישור למבט לחייב את כרטיס האשראי של הלקוח.

ו. ההחלטה לגבי הזוכים במכירה לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי טבת שיווק. רישומים אלה מהווים ראיה לכאורה לנכונותם. החברה מתחייבת לוודא כי לא מתבצעת התערבות במכירה האישיות על ידי ספקים ו/או עובדי החברה, התערבות ספקים ו/או עובדי החברה במכירה אישיות אסורה ומהווה הפרה של הוראות חוק הגנת הצרכן, החברה תפתח בהליכים משפטיים נגד כל גורם שיתערב במכירה הפומבית שלא כדין.

10. סיום המכירות

א. במכירה פומבית - המכירה מסתיימת בתום הדקה של השעה הרשומה בדף המכירה או בתום הדקה החמישית לאחר קבלת ההצעה האחרונה - לפי המאוחר.

ב. במכירה קבוצתית - המכירה מסתיימת כאשר התקבלו הזמנות למלוא הכמות המוצעת או במועד סיום המכירה כפי שנקבעו, מעת לעת, בדף המכירה - לפי המוקדם.

ג. מועד קבלת ההצעות כפי שנרשם במחשבי מבט אינטליג’נט בע”מ הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי טבת שיווק ישמש ראיה לכאורה בעניין זה.

10. פרסום 

א. תוצאות המכירה המתפרסמות באתר טבת שיווק עם סיום המכירה אינן סופיות והן כפופות לבדיקה ואישור.

ב. אישור זכייה ישלח לזוכים באמצעות דואר אלקטרוני לאחר בדיקת תוצאות המכירה.

ג. לתשומת לבך: הודעת הדואר האלקטרוני הנ"ל מהווה תנאי לזכייה במכירה, אולם מובהר כי טבת שיווק שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להכיר בתוצאות המכירה, גם לאחר משלוח אישור הזכייה ללקוח, לרבות בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 14 לתקנון זה להלן.בכל מקרה החברה תמסור לצרכן את סיבת הביטול ותשיב לו את כספו.

ד. שים לב - אי עדכון כתובת הדואר האלקטרוני שלך בעמוד האישי עלול למנוע או לעקב את מסירת אישור הזכייה לידך.

12. תשלום ואספקה

א. הגשת הצעה וזכייה ב"מכירה פומבית" ו/או הגשת הצעה ל"מכירה קבוצתית" שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת אותך בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידך עבור המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח (אם לא בחרת באופציה לאיסוף עצמי של המוצר) ו/או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה (להלן: "הסכום לתשלום"). חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך.

ב. במועד הגשת הצעתך עליך לבחור בין אופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח.

ג. המחירים כוללים מע"מ על-פי הדין.

 האספקה היא מחושבת לפי ימי עבודה (ללא שישי שבת וחגים ) מיום אישור חברת האשראי. 


** למעט אזורים חריגים כמפורט ברשימה בסוף התקנון **

ד. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך.

ה. משלוח המוצרים יכול להעשות בכל דרך שבה הספק נוהג ובוחר ע"פ שיקול דעתו , אלא אם צוין אחרת לצד המוצר.

ו. מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי טבת שיווק ועל פי שיקול דעתן. ל טבת שיווק שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותן להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיך בנקודת האיסוף אשר תקבע בהסכמת החברה והצרכן. .

ז. דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה כגון הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.

הובלת מוצרים לבנים במקומות שאין להם מעלית ואו נדרש לעלותם ברגל במדרגות תהיה תוספת מחיר של  50 ₪ עבור כול קומה מעל הקומה השלישית. כמו כן פירוק דלתות מקרר עקב אי יכולת להכניס אותם למעלית / לבית הלקוח תהיה תוספת עלות במשלוח של עד 80 ₪ לכול דלת.(הערה:יש לפרט את העלות).

ח. בעת תיאום האספקה, רשאית טבת שיווק לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי או תעודת המשלוח כתנאי למסירה.

13. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות 

א. טבת שיווק תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של טבת שיווק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת מבט אינטליג’נט בע”מ יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע טבת שיווק - לרבות מידע שנאגר אודות מציעים - או להשתמש בו לרעה, .

ב. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של טבת שיווק.

ג. טבת שיווק לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך) אלא במקרים המפורטים להלן:

i. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בטבת שיווק או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות טבת שיווק .

ii. אם עשית שימוש בשירותי טבת שיווק לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

iii. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם מבט אינטליג’נט בע”מ או מי מטעמה;

iv. אם התקבל בידי טבת שיווק צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי; בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מבט אינטליג’נט בע”מ.

v. אם טבת שיווק תתמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות טבת שיווק במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך ב טבת שיווק, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה;

vi. טבת שיווק רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש בטבת שיווק לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. טבת שיווק תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

14. אחריות 

א. הנך מצהיר ומאשר, כי ידוע לך שטבת שיווק אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש בטבת שיווק ולפיכך:

i .החברה אינה מייבאת את המוצרים, אך יחד עם זאת, בכל מקרה של תלונה שתתקבל בחברה, תפעל החברה מול היבואנים והספקים .בכדי לפתור את התלונה ולצמצם את הנזק שייגרם לצרכן.

ii . השירות באתר טבת שיווק ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, או דרישה כלפי טבת שיווק בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ב. טבת שיווק עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר המכירות. יחד עם זאת, טבת שיווק אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. טבת שיווק לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה, אלא אם הנ"ל אירע בשל רשלנות החברה.

ג. טבת שיווק לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

ד. החברה תספק אחריות בכל מקרה בו נרכש מוצר שמחירו 400 ₪ ומעלה ולא ניתן לאתר את היצרן או היבואן.

15. ביטול מכירות 

א. טבת שיווק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

ב. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

ג. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת טבת שיווק את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

ד. בכל מקרה שנפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה.

ה. בכל מקרה שלדעת טבת שיווק נעשתה פעולה בניגוד להוראות הסכם זה.

במקרים אלה, תשיב החברה לצרכנים את כספם.

ו.החברה עורכת בקרה קבועה על מלאי המוצרים באתר, בכל מקרה בו יאזל מוצר מהמלאי הוא יוסר מהאתר או שיצוין בסמוך למוצר, באופן בולט, כי המוצר אזל מהמלאי. אם מוצר ירד מהמלאי בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות לחברה בעת ביצוע ההזמנה, תימסר על כך הודעה  לצרכן, והוא יבחר בין קבלת מוצר אחר זהה ושווה ערך או קבלת מלוא הסכום ששילם.

 ז. מימשה טבת שיווק את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

16. מכירות מיוחדות 

א. טבת שיווקשומרת לעצמה את הזכות לקיים מכירות מיוחדות עבור קבוצות צרכנים מוגדרות (לקוחות טבת שיווק למשל) וזאת בהתאם לשיקול דעתה ובתנאים שייקבעו. לקוחות שאינם נמנים על הקבוצה לה מוצעת המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה או תביעה כלפי טבת שיווק או מי מטעמה.

17. קניין רוחני

א. כל זכויות הקניין הרוחני ב טבת שיווק, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של טבת שיווקבלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של אתר FIXSALE, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד`), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של טבת שיווק מראש ובכתב.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בטבת שיווק, בבסיס הנתונים ב טבת שיווק, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בטבת שיווק בלא קבלת הסכמתה של טבת שיווק מראש ובכתב.

ג. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים ב מבט אינטליג’נט בע”מ לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של טבת שיווק מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

ד. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

ה. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו טבת שיווק, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

ו. השם טבת שיווק  שם המתחם (Domain name ) של האתר, סימני המסחר בFIXSALE (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של טבת שיווק וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושה של טבת שיווק בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

18. בוררות וסמכות שיפוט 

א. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, נתניה, חיפה, באר שבע, נצרת וירושלים תוקנה הסמכות המקומית לדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ב טבת שיווק ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה.

19. אבטחת מידע

א. אבטחת המידע באתר מבוצעת ע"י מחלקת אבטחת המידע של טבת שיווק. האתר מאובטח בטכנולוגיות מתקדמות וחדשניות. המידע הרגיש (פרטי לקוחות וכרטיסי אשראי) מועבר בצורה מוצפנת בסטנדרט SSL  ונשמר בצורה מוצפנת. הפרדה פיזית מוחלטת בין בסיסי המידע השונים מבטיחה כי לא ניתן להגיע דרך האינטרנט למידע הרגיש השמור באתר, והמוגן ע" Firewalls (קירות אש) חיצוניים ופנימיים ואמצעי אבטחה משוכללים נוספים. טבת שיווק מעדכנת ומשכללת את מערכות  אבטחת והגנת המידע, כך שיעמדו בתקני אבטחה מחמירים.

20. הגנת הפרטיות 

א. טבת שיווק מכבדת את פרטיות המבקרים והרוכשים ב טבת שיווק. חברת טבת שיווק לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך) אלא במקרים המפורטים בתקנון בסעיף 11.להלן רשימת ישובים להם זמן אספקה חריג ויש עלות נוספת למשלוח מהכתוב במפרט המוצר.


ניתן להתעדכן בזמני אספקה ובמחיר ההובלה החריגה במוקד הטלפוני, באמצעות דואר אלקטרוני או נציג שירות בצ'אט.


 


אבטליון


אביעזר


אבירים


אבירם


אבן מנחם


אבני איתן


אבני חפץ


אבנת


אבשלום


אדורה


אדמית


אודם


אבו ג'ווייעד (שבט)


אבו סנאן


אבו סריחאן (שבט)


אבו עבדון (שבט)


אבו עמאר (שבט)


אבו עמרה (שבט)


אבו קורינאת (שבט)


אבו קרינאת (ישוב)


אבו רובייעה (שבט)


אבו רוקייק (שבט)


אבטליון


אבירים


אביחיל


אבירם


אבן מנחם


אבני איתן


אבני חפץ


אבנת


אבשלום


אדורה


אדמית


אודם


אוהד


אום אל-גנם


אום אל-פחם


אום אל-קוטוף


אומץ


אופקים


אורטל


אור הנר


אורים


אורנית


אחוזת ברכפלד


איבטין


אילון


אילות


אילת


איתמר


אכסאל (כפר)


אל-עזאזמה


אל עריאן


אל רום


אלון


אלון מורה


אלון שבות


אלוני הבשן


אלונים


אלי עד


אליעד


אליפז


אלמוג


אלעזר


אלפי מנשה


אלקוש


אלקנה


אמירים


אמץ


אמציה


אניעם


אסד (שבט)


אספר


אעבלין


אפיק


אפרת


ארגמן


ארז


אריאל


אשבול


אשחר


אשלים


באקה-ג'ת


באקה אל גרבייה


באר אורה


באר מילכא


באר מילכה


בארי


בבולות


בועיינה נוג'ידאת


בוקעתא


בחן


ביר אל-מכסור


ביריה


בית אל


בית אלפא


בית אריה


בית ג'ן


בית הערבה


בית חורון


בית לחם


בית ליד


ביתר עלית


בני דקלים


בני יהודה


בני עצמון


בסיסים צבאיים- הממוקמים בכל הארץ


בסמ"ה


בענה


בקעות


בקעת הירדן

ברור חיל


ברוש


ברכה


ברכפלד


ברעם


ברקן


בת עין


בתי חולים חולים- הממוקמים בכל הארץ


ג'דידה


ג'דיידה-מכר


ג'ולס


ג'לג'וליה


ג'נאביב (שבט)


ג'סר א-זרקא


גב ישעיהו


גבולות


גבע


גבע בנימין


גבעולים


גבעת אהוד


גבעת בר


גבעת זאב


גבעת יואב


גבעת יערים


גדות


גדיד


גדעונה


גונן


גורן


גוש חלב


גילת


גינות שומרון


גיתה


גיתית


גלגל


גלעד קבוץ


גן יאשיה


גן נר


גנים


גרופית


גרן


גשור


גת' (באקה במשולש)


גת' בצפון


דבורה


דבוריה


דבירה


דובב


דולב


דורות


דייר אל-אסד דיר חנא


דיר ראפאת


דליה


דלתון


דמיידה


דן


דן גליל עליון


דפנה


דקל


הגושרים


הוואשלה


הוזייל שבט


הושעיה


הר אדר


הר גילה


ורד יריחו


זבארגה (שבט)


זימרת


זיקים


זיתן


זמר


זרועה


זרזיר


ח'ואלד


חברון (אין שירות!)


חג'יראת (דהרה)


חד נס


חוות גלעד


חוות יזרעם


חולית


חומש


חוסנייה


חורה


חיננית


חיספין


חלמיש


חלף


חלץ


חמאם


חמדיה


חמדת (נחל)


חמרה


חמת גדר


חניתה


חנתון


חצבה


חצרים


חרמש


חריש-קציר


חרפיש


חשמונאים


טורעאן


טייבה (בעמק)


טירה


טירת צבי


טללים


טלמון


טל אור


טל מנשה


טמרה (יזראל)


טנא עומרים


אנוח-ג'ת


יבול


יהל


יונתן


יושיביה


יטבתה


ייט"ב


יכיני


יסיף


יעלון


יערה


יפיע (כפר)


יפית


יפתח


יצהר


יקיר


יראון


ירוחם


ירכא


ישע


יתד


כאבול (כבול)


כאוכב אל-היג'א אל עוברה


כביש 6- כל העסקים הממוקמים לאורכו


כוכב


כוכב השחר


כוכב יעקב


כורזים


כיסופים


כמאנה


כמהין


כנף


כסיפה


כסרא-סמיע


כעביה-טבאש-חג'אג'


כפאר קאסם


כפר אדומים


כפר אוריה


כפר אורנים


כפר גלעדי


כפר דרום


כפר האורנים


כפר זלפה


כפר זמיר


כפר חרוב


כפר יובל


כפר יחזקאל


כפר יעבץ


כפר כמא


כפר מימון


כפר מנדא


כפר מרר


כפר סולד


כפר עזה


כפר עציון


כפר פסוטה


כפר קרע


כפר רופין


כפר רות


כפר תפוח


כפרכפר ברא


כרכום


כרמים


כרמית


כרם עמי


כרם שלום


כרמי צור


כרמיה


לבנים


להב


להבים


להבות הבשן


להבות חביבה


לוזית


לוטם


לוטן


לפיד


לקיה


מבוא בית"ר


מבוא דותן


מבוא חורון


מבוא חמה


מבואות החרמון


מבטחים


מג'ד אל-כרום


מג'דל שמס


מגדל עוז


מגדלים


מגן


מדרשת בן גוריון


מודיעין עלית


מולדת


מוסמוס


מוקיבלה


מוקייבלה


מושייפרה


מחולה


מחנה יפה


מחנה יתיר


מטולה


מי עמי


מיגרון


מייסר


מיסר


מיצד


מיצר


מישור חמד


מיתר


מכבד"א


מכורה


מכרות תמנע


מלילות


מלכיה


מנוחה


מנורה


מנורה


מנות


מנרה


מנשית זבדה


מסד


מסילות


מסעדה


מסעודין


מעיליא


מעין ברוך


מעלה אדומים


מעלה אפרים


מעלה גלבוע


מעלה גמלא


מעלה לבונה


מעלה שומרון


מפלסים


מצד


מצדה


מצפה יריחו


מצפה רמון


מצפה שלם


מצר


מרגליות


מרום גולן


משאבי שדה


משגב עם


משהד


משואה


משכיות


מתת


מתתיהו


נאות גולן


נאות הכיכר


נאות סמדר


נאעורה


נגוהות


נוב


נווה

012-01234567


נווה אטיב


נווה דניאל


נווה זוהר


נווה זיו


נווה חריף


נווה מיכאל


נווה מנחם


נופי פרת


נופים


נוקדים


נחל אבנת


נחל עוז


נחניאל


נטועה


נטור


נטע מרשם


ניל"י


ניצן


ניצני סיני


ניר דוד


ניר יפה


ניר יצחק


ניר משה


ניר עוז


ניר עקיבא


נירים


נירית


נירן


נמרוד


נס הרים


נעלה


נעמה


נעמי


נצאצרה (שבט)


נצני עז


נצר חזני


נר יצחק


נריה


נתיב הגדוד


נתיב העשרה


סאג'ור


סאסא


סדום


סואעד (חמרייה)


סואעד כמאנה (שבט)


סוסיה


סופה


סחנין


סלמה


סלעית


סמר


סנסנה


סעד


סער


ספיר


עבדון


עג'ר


עדן


עוזייר


עולש


עופרה


עופרים


עזוז


עזריאל


עטאוונה (שבט)


עטרות


עטרות א"ת


עטרת


עידן


עיילבון


עילוט


עין איברהים


עין אל-אסד


עינב


עין בוקק


עין גב


עין הבשור


עין השלושה


עין הנציב


עין זיוון


עין חמד


עין חצבה


עין חרוד (איחוד)


עין חרוד (מאוחד)


עין יהב


עין מאהל


עין עירון


עין קניא


עין שריד


עין תמר


עכברה


עלומים


עלי


עלי זהב


עמיעוז


עמיקם


עמנואל


ענב


עספיא


עצמון


עקבי (בנו עקבה)


עראבה


עראמשה


ערב אזונר


ערב אל גוארנה


ערב אל גנאדי


ערב אל היב


ערב אל ווהב


ערב אל חרנאבה


ערב אל כעביה


ערב אל מוריסאת


ערב אל נגדאת


ערב אל סגיראת


ערב אל סמניה


ערב אל עיסאת


ערב אל פמאז


ערב אל שבאב


ערב טוואפרה


ערב סעדיה


ערד


ערערה (בוואדי ערה)


פארן


פדואל


פטיש


פסגות


פסוטה


פעמי תש"ז


פצאל


פרי גן


צאלים


צהר


צוחר


צופים


צופית


צופר


צור הדסה


צור משה


צוקים


צנדלהןקבועה (שבט)


קדומים


קדמת צבי


קדר


קדרים


קודיראת א-צאנע


קוואעין (שבט)


קורנית


קטורה


קטיף


קיבוץ אלון


קיבוץ חניתה


קלחים


קליה


קלנסווה


קלע


קציר-חריש


קצרין


קרית ארבע


קרית גת


קרית נטפים


קרית ספר


קרני שומרון


קרע (כפר)


קשת


ראס אל-עין


ראס עלי


ראש צורים


רבבה


רביבים


רגבים


רהט


רוחמה


רומאנה


רומת הייב


רועי


רותם (נחל)


רחוב


רחלים


ריחן


ריינה


רימונים


רם און


רמות


רמת חובב


רמת מגשימים


רמת צבי


רעים


רפיח ים


רתמים


שא נור


שאר ישוב


שבות רחל


שבט אטרש


שבט אעצם


שבטה


שבי שומרון


שבלי


שגור


שדה אליהו


שדה בוקר


שדה דוד


שדה יואב


שדה יצחק


שדה ניצן


שדה צבי


שדי אברהם


שדי חמד


שדי תרומות


שדמות מחולה


שובה


שובל


שומרה


שומריה


שוקדה


שיבולים


שיח דנון


שיטים


שילה


שמיר


שמעה (נחל)


שניר


שעב


שעל


שער אפרים


שער בנימין


שער מנשה


שערי תקווה


שקד


שקף


שרשרת


שתולה


תדהר


תומר


תל חי


תל עמל


תל קציר


תל תאומים


תלמי אליהו


תלמי ביל"ו


תלמי יוסף


תלמים


תמרהתקוע

טואול הקמת אתרי אינטרנט